Menu
Księga Gości


EWZ - informacje

Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa

   Wspólnota jest społecznością religijną zarejestrowaną przez właściwe organy władzy panstwowej. Wspólnota ma charakter ewangeliczny, tzn. swe wyznanie wiary opiera wyłącznie na treści Pisma Świetego. Uważa je za jedyne, przez Boga- Stwórce natchnione poselstwo dla człowieka. W swej doktrynie nawiązuje do spuścizny duchowej okresu reformacji, jak również późniejszych ruchów przebudzeniowych w tradycyjnych kościołach. Za bezpośredni początek można uważać pierwsze dziesieciolecie naszego stulecia.
   Wtedy to w łonie Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania na Śląsku Cieszynskim powstało duchowe (religijne) przebudzenie o charakterze zielonoświątkowym. Działalność Ducha Świetego przejawiła sie w taki sam sposób. Jak to miało miejsce w dzien pięćdziesiąty- Zielonych Świąt, kiedy to uczniowie Jezusa Chrystusa zostali przyobleczeni mocą z wysokości zgodnie z Jego obietnicą (Dz.Ap.1i2 rozdz.). Ta przebudzeniowa grupa została zarejestrowana w roku 1910 przez ówczesne władze Monarchii Austro - Wegierskiej pod nazwą: "Związek Stanowczych Chrześcijan". Po pierwszej wojnie światowej (1914-1918) zbory te zostały terytorialne rozdzielone granicą polski-czechosłowacką. Jedna cześć zborów znalazła sie w Polsce zaś druga w Czechosłowacji (Zaolzie).

   W latach 1968-1972 kilkadziesiąt rodzin należących do w/w zborów przesiedliło sie na południowy wschód Polski. Na warunkach osadniczych zamieszkano w 3 pustych wioskach: Wola Piotrowa, Puławy i Wisłoczek w województwie podkarpackim. W tych wioskach powstały trzy samodzielne zbory. Nowo powstałe zbory rozpoczeły swą działalnośae wewnątrz i na zewnątrz. W styczniu 1981r. zbory te zostały zarejestrowane przez władze panstwowe pod nazwą "Protestancka Wspólnota Regionu Bieszczadzkiego- Kościół Zielonoświątkowy", a w roku 1988 została zmieniona na "Ewangeliczną Wspólnotę Zielonoświątkową". Podstawą formalnej działalności zborów jest statut Wspólnoty, zaś religijnej Pismo Święte.

   Zbory te w własnym zakresie wybudowały obiekty sakralne, które służą do zgromadzeń, modlitwy, uwielbiania Boga. Zbory EWZ organizują corocznie w lipcu Zjazd Młodzieży w Puławach, we wrześniu Konferencje w Woli Piotrowej. EWZ podjęła prace misyjną i charytatywną w Sanoku i okolicach (Bieszczady). Obecnie Wspólnota liczy sześć zborów oraz dwie placówki. Prezbiterem naczelnym EWZ jest br. Krzok Tadeusz.

Nasze wyznanie wiary:

Wierzymy, że Pismo Świete - Biblia - jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świetego, i stanowi jedyną norme wiary i życia.
Wierzymy w Boga w Trójcy Świetej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świetego.
Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczetego z Ducha Świetego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.
Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamietanie i wiare w ewangelie, w chrzest i Wieczerze Panską.
Wierzymy w chrzest Duchem Świetym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.
Wierzymy w jeden Kościół, świety, powszechny i apostolski.
Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.
Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.

Copyright by pyszko.art & d4u.glt.pl